MAXIM

   1-1ZS115013a32.png

  Maxim美信 致力于解决工程化问题,推动设计创新,助力客户创造改变世界的产品。我们创新的高性能模拟和混合信号产品与技术,使系统更小巧、更智能,同时增强安全性能、提高能效。从传感器平台,到嵌入式安全、电能管理、接口、通信等领域的IC解决方案:

    电源管理IC:             

                        开关稳压器

                        电池管理

                        隔离电源

                        电路监控、电压监测器及排序器

                        电源管理集成电路 (PMIC)

                        电荷泵

                        线性稳压器

                        LED驱动器

                        电机驱动IC

                        保护和控制

                        显示器电源与控制

                        以太网供电(POE供电)

                        MOSFET驱动器和控制器

    传  感  器:

                        温度传感器IC

                        光传感器IC

                        光传感器IC

    接       口:

                        收发器

                        控制器/扩展器

                        电平转换器

                        信号线保护IC

                        隔离IC

                        高速信号

                        信号完整性

                        宽带开关

                        通用串行总线(USB)产品

                        4-20mA电流环产品

    模 拟 信 号:

                        放大器

                        音频

                        视频产品

                        数据转换器

                        模拟开关和多路复用器

                        模拟滤波器

                        电压基准

    通    信:

                        无线通信与RF

                        光通信

                        电力线通信(PLC)


     数字电路:

                         实时时钟

                         数据记录器

                         时钟发生器与分配器