UFS 超高速低延迟闪存

三星 UFS 超高速低延迟闪存

2019-08-06 14:24:48 224

全新原装正品


图片               型号                               容量         技术标准   接口               商品详情               询价
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图1)     KLUBG4G1ZF-B0CP         32GB        UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUBG4G1ZF-B0CQ         32GB        UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品          咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUCG2K1EA-B0C1          64GB        UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUCG4J1ED-B0C1           64GB        UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUCG4J1ZD-B0CP           64GB        UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUDG4U1EA-B0C1         128GB        UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUDG4U1FB-B0C1          128GB        UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)      KLUDG4UHDB-B2D1       128GB        UFS 3.0      G4 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)      KLUDG8J1ZD-B0CP         128GB        UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUDG8J1ZD-B0CQ          128GB       UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUEG8U1EA-B0C1           256GB       UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUEG8U1FB-B0C1           256GB       UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUEG8UHDB-C2D1         256GB       UFS 3.0      G4 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUEGAJ1ZD-B0CP           256GB       UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUEGAJ1ZD-B0CQ           256GB       UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUFG8R1EM-B0C1          512GB       UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUFG8RHDA-B2D1          512GB       UFS 3.0      G4 2Lane       全新原装正品         咨询购买
三星 UFS 超高速低延迟闪存(图2)     KLUGGAR1FA-B2C1           1TB           UFS 2.1      G3 2Lane       全新原装正品         咨询购买